Daytona International Speedway, Daytona Beach, FL

Christina Aftonomos, December 2016
Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida